fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden Addmore BV

inhoudstafel

Artikel 1 – Definities

 • Addmore BV is de dienstverlener en de verkopende partij binnen de overeenkomst.
 • De opdrachtgever: De partij die Addmore BV een opdracht geeft in de overeenkomst.
 • De prijs: Het overeengekomen geldbedrag dat de opdrachtgever betaalt voor de geleverde diensten/producten.
 • Het voorschot: een voorschot wordt bepaald door de opdrachtnemer.
 • Client: De onderneming die diensten aankoopt van Addmore BV. Deze is een eindgebruiker en heeft dus niet tot doel om het aangekochte goed/dienst door te verkopen aan een ander.

Artikel 2 – Algemene gegevens

2.1 Addmore BV is een Besloten Vennootschap

De hoofdzetel is gelegen te Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen-Berchem

RPR Antwerpen

Het telefoonnummer is +3249.62.235.01.

Het e-mailadres is info@addmore.be

Het btw-nummer van Addmore is BE0755 567 642.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk (mail of per aangetekende brief) van is afgeweken.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht gaan.

2.4 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij derden worden betrokken voor de uitvoering.

Artikel 3 – Overeenkomst op afstand

3.1 Wanneer beide partijen hun uitdrukkelijke toestemming uitdrukken over de overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst, komt de overeenkomst tot stand.De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor opdrachtgevers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […].

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag [Voeg hier een van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde teksten in :

 1. a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;
 2. b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
 3. c) voor overeenkomsten waarbij de Opdrachtgever in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;
 4. d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;
 5. e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Opdrachtgever [vul hier de naam van uw onderneming, adres en, indien mogelijk, uw telefoon-, faxnummer en e-mailadres in] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Opdrachtgever kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: “De Opdrachtgever kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als de Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Opdrachtgever onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”. [Let op! : Indien u als onderneming de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt om het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op uw website elektronisch in te vullen en te verzenden, moet u de consument onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping meedelen].

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Opdrachtgever zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Opdrachtgever moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan [naam onderneming] heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan [naam en adres van onderneming vermelden] of aan [indien van toepassing: naam en het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen].  De Opdrachtgever is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

[Indien u de Opdrachtgever aanbiedt dat u zelf de goederen gaat afhalen bij de Opdrachtgever; kan u stellen]: “Wij zullen de goederen afhalen.”

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

[Of, indien u de Opdrachtgever aanbiedt dat u deze kosten zelf zal dragen: […] zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.]

 [Indien u niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden (bv. grote huishoudtoestellen, meubels, etc.): “De directe kosten van het terugzenden van de goederen, … EUR [vul het bedrag in] komen voor rekening van de Opdrachtgever.”; of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend : “De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer … EUR [vul het bedrag in].”

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Opdrachtgever aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Opdrachtgever dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : “Als de Opdrachtgever heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Opdrachtgever een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Opdrachtgever de overeenkomst herroept, zal [Naam onderneming] alle tot op dat moment van de Opdrachtgever ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Opdrachtgever terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat [Naam onderneming] op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Opdrachtgever om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan [naam onderneming] wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Opdrachtgever heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. [Opmerking: dit laatste kan u niet doen indien u heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen]

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Opdrachtgever voor een andere wijze van levering dan de door [naam onderneming] geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

[Naam onderneming] betaalt de Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Opdrachtgever voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Opdrachtgever kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever, en mits de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • De levering van volgens specificaties van de Opdrachtgever vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever en mits de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Na de totstandkoming is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in het contract. Tenzij hier een mogelijkheid voor is opgenomen binnen de overeenkomst.

4.2 De door Addmore BV verstrekte offertes, prijslijsten en dergelijke zijn louter indicatief en gelden niet als aanbod. Het aanbieden van een offerte geeft geen blijk van de wil van Addmore BV om een overeenkomst te sluiten met de opdrachtgever.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand bij de uitdrukkelijke toestemming van beide partijen. Vanaf dit moment beginnen de termijnen te lopen.

5.2 Voor de betaling van een voorschot hanteert men een termijn van 7 werkdagen.

5.3 Addmore BV zal zijn overeengekomen dienst voldoen, binnen de overeengekomen termijn in het contract. De termijn zal afhangen van de intensiteit van de dienst.

5.4 De door Addmore BV meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de opdrachtgever echter het recht om de aankoop per getekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat we nog steeds niet hebben geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat Addmore BV hiertoe door de opdrachtgever per aangetekend brief in gebreke werd gesteld. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

5.5 De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7 Addmore BV levert de eerste versie van de overeengekomen prestatie conform de offerte d.d. … binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendommen

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Addmore BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan foto’s, video’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Addmore BV, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Addmore BV niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Addmore BV geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Addmore BV worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Addmore BV, zonder dat Addmore BV daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Addmore BV aan haar over te dragen.

Artikel 7 – Prijs

7.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Addmore BV aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Addmore BV een extra toeslag berekenen.

7.3 Indien in de offerte een vaste prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Addmore BV geldende uur- of dagtarieven.

7.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen  ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, is Addmore BV gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

7.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen, zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de datum van de factuur.

8.2 Overeenkomsten van onbepaalde duur worden maandelijks gefactureerd.

8.3 Behoudens andersluidende bepalingen in enige uitzonderlijke overeenkomsten of bijzondere voorwaarden, zal de facturatie als volgt gebeuren:

– Voorschotfactuur van tot 50% bij toekenning van prestaties conform de offerte d.d. …, binnen de zeven (7) kalenderdagen na ondertekening van offerte te betalen;

– Resterende bedrag conform de offerte te betalen bij voltooiing van de prestaties conform de offerte d.d. … .

– Bij overeenkomsten van onbepaalde duur zullen eenmalige set-up kosten worden aangerekend, die bepaald worden naargelang de omvang en complexiteit van de opdracht. Deze dienen bij de eerste factuur betaald te worden.

– Bij overeenkomsten van onbepaalde duur worden de kosten maandelijks gefactureerd.

8.4 Addmore BV is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Addmore BV is voldaan.

8.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Addmore BV aan te wijzen bankrekening.

8.6 Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2020: 8%) op jaarbasis worden aangerekend.

8.7 In geval de opdrachtgever een onderneming is, zijn de door Addmore BV in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, voor rekening van opdrachtgever, tenzij Addmore BV door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Addmore BV hecht veel waarde aan privacybescherming en persoonsgegevensbescherming van alle betrokkenen partijen. Alle nodige informatie en persoonsgegevens van de opdrachtgever zullen dan ook met de nodige discretie gebruikt worden met het oog op een professionele samenwerking en conform de GDPR wetgeving. 

Voor meer informatie conform uw privacy leest u best het privacybeleid.

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij verplicht de door Addmore BV reeds gemaakte kosten te vergoedenonverminderd het recht van Addmore BV om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Addmore BV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

11.2 Indien Addmore BV in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Addmore BV geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Addmore BV tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Addmore BV.

11.3 De door Addmore BV bewerkbare ontwerpbestanden blijven ten alle tijden eigendom van Addmore BV, tenzij  anders overeengekomen met de opdrachtgever.

11.4 De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Addmore BV te bewaren.

Artikel 12 – Opschorting

12.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

Artikel 13 – Nalatigheidsintresten en schadebedin

13.1 Indien Addmore BV eventuele bijzondere of extra kosten die te wijten zijn aan nalatigheid van de opdrachtgever kan bewijzen, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zal de opdrachtgever aanvullend moeten betalen, bovenop de afgesproken prijs.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. Addmore BV zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor schending van het contract buiten haar controle omwille van (maar niet gelimiteerd tot) wetgeving, brand, oorlog, staking of andere acties van werknemers in contemplatie of bevordering van een geschil als gevolg van de onmogelijkheid om materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aan te schaffen. Zo is Addmore BV geen schadevergoeding verschuldigd.

14.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Addmore BV gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

14.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Addmore BV gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Addmore BV te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Addmore BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Addmore BV tot enige schadevergoeding en onverminderd de Addmore BV verder toekomende rechten.

Artikel 15 – Garantie

15.1 Addmore BV verbindt zich ertoe om de gevraagde diensten uit te voeren. Alle werken dienen goedgekeurd te worden door de opdrachtgever en Addmore BV zal niet verantwoordelijk zijn voor enige fouten die niet opgemerkt zijn of aangepast bij een goedkeuring door de opdrachtgever. De gemelde fouten worden zo snel mogelijk opgelost en zijn niet onderhevig aan extra kosten.

14.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Addmore BV gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

14.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Addmore BV gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Addmore BV te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Addmore BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Addmore BV tot enige schadevergoeding en onverminderd de Addmore BV verder toekomende rechten.

Artikel 16 – Gebreken

16.1. Indien er grote gebreken zijn, heeft de opdrachtgever 2 maanden de tijd, na het ontdekken van dit gebrek, om dit te melden. Onder grotere gebreken wordt er bijvoorbeeld verstaan: een systeemfout, softwarefout, etc.

16.2 Indien dit gebrek wordt ontdekt binnen de 6 maanden na levering, ligt de bewijsplicht bij Addmore BV om aan te tonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de levering. Na de termijn van 6 maanden ligt de bewijslast bij de client.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1 Addmore BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van zichzelf.

17.2 De totale aansprakelijkheid van de gebruiker zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale bedrag nooit meer zal bedragen dan het maximale bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

17.4 Indien de Rechter oordeelt dat Addmore BV geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaald, wordt de aansprakelijkheid van Addmore BV te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid rust.

17.5 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Addmore BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de opdrachtgever door betalingen aan Addmore BV of door zelf genomen foto’s evt. via Addmore BV.

17.6 Addmore BV is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 18 – Verplichtingen

18.1 Addmore BV is verplicht de dienst te leveren binnen de in de overeenkomst afgesproken termijn.

18.2 Addmore BV moet alle nodige inspanningen doen om de dienst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren binnen de afgesproken termijn, en dat de dienst zo volledig mogelijk en foutloos geïnstalleerd kan worden.

18.3 De opdrachtgever moet het geleverde goed volledig op de op de factuur vermelde bankrekeningnummer betalen binnen de in de overeenkomst afgesproken termijn.

18.4 De opdrachtgever dient de geleverde dienst onmiddellijk na te zien op eventuele gebreken of ontevredenheden. Indien er na de levering een gebrek opduikt moet de opdrachtgever dit zo snel mogelijk en ten laatste 2 maanden  na het ontdekken van het gebrek melden aan Addmore BV. Dat moet de opdrachtgever doen via aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

Artikel 19 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Addmore BV is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door verstrekte offertes en/of met Addmore BV gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter, bevoegd in het Arrondissement Antwerpen.

Laten we samenwerken